0963 268 365 0905 268 365
08.1295.1295

Địa chỉ Xưởng Meco

  • Xưởng Meco Zestech- (Biển Màu Vàng)Thẳng Ngõ 109 Trường chinh đi vào 200m (Qua Barie có Bảo Vệ)
  • Trực thuộc Bãi Xe Hồng Hà
Xem Chỉ Đường Google Map